صفحه اولتماس با مانقشه سایت

سخنرانی های دکتر انوشه ( روابط دختران و پسران )
آیا شما نیز دکتر انوشه را می شناسید؟ آیا تکه هایی از کلیپ های صوتی و یا تصویری ایشان را در گوشی ها دیده اید؟ این کلیپ ها که حداکثر در قطعه های ۵ دقیقه ای منتشر شده بود مورد استقبال زیادی قرار گرفت و به سرعت آقای انوشه را معروف ساخت!   

این سخنرانی به شما کمک میکند طرف مقابل را به خوبی شناخته و ارتباط بهتری ایجاد کنید 

این مجموعه شامل ۵۰۰ دقیقه نکات ریز یک زندگی هست زندگی که اگر شما با بی تجربگی آغاز کنید با مشکلات زیادی بخورد خواهید کرد
http://zibashop.netforoosh.com/product/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87-%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%29-21.html

برش عرضی ریشه وساقه ی گیاهان تک لپه ودو لپه


توجه : مطالب زیر از سایت های مختلف گرد آوری شده است و صرفا جهت جستجو گر اتوماتیک سایت نمایش داده میشود در صورتی که مطلب غیر اخلاقی یا خلاف قوانین کشور مشاهده نمودید لطفا از طریق این صفحه به ما اطلاع دهید
توجه : مالک این سایت و خود این سایت هیچگونه ارتباطی با مطالب جستجو شده از سایت های مختلف ندارد و هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد تمام مطالب این سایت به صورت خودکار و با استفاده از ربات های جستجوگر مانند گوگل در این سایت درج میشوند
توجه : این سایت در ساماندهی سایت های اینترنتی ثبت شده است و آدرس و مشخصات حاصب آن در آن موجود است
توجه: این سایت یک سایت جستجوگر مطالب است و مطالب به صورت خودکار از وبسایت های فارسی بازنشر میشوند.
توجه: این سایت به صورت اتوماتیک کلمات رکیک و غیر اخلاقی و محصولات غیر مجاز را فیلتر میکند ولی اگر برنامه نتواند آنها را فیلتر کند آنهارا نمایش نمیدهد از این رو از شما پوزش میطلبیم
Icon142 سوالات تستی فصل دهم زیست شناسی و آزمایشگاه 2
1- به کارگیری کدام هورمون موجب افزایش مدت نــگه داری میـوه ها و سبزی ها در انبارمی شود؟
1) اسید آبسیزیک 2) اکسین 3) اتیلن 4) سیتوکینین
2- کدام هورمون باعث مقاومت گیاه در مقابل کم آبی می شود؟
1) سیتوکینین 2) ژیبرلین 3) اکسین 4) آبسیزیک اسید
3- منطقه ی نوک ساقه جوان غلات دارای چه ویژگی خاصی است؟
1) حساس به نور وخمش پذیر 2) غیر حساس به نور و خمش پذیر
3) حساس به نور و خمش ناپذیر 4) غیر حساس به نور و خمش ناپذیر
4- اگر نوک بریده ی ساقه جوان نوردیده یک سویه را در تاریکی بر روی ســاقه نوک بریده قرار دهیم:
1) خمش صورت می گیرد . 2) خمش صورت نمی گیرد.
3) ممکن است خمش انجام شود. 4) ممکن است خمش انجام نشود.
5- کدام یک بیانگر اعمال هورمون آبسیزیک اسید نیست؟
1) ریزش برگ ها 2) کاهش مقاومت گیاه در مقابل کم آبی
3) کاهش یا توقف رشد گیاه 4) بسته شدن روزنه ها و جلوگیری از تعرق
6- برای درمان گیاهان ویروسی که کوتاه مانده اند از کدام هورمون می توان استفاده کرد؟
1) ژیبرلین 2) آبسیزیک اسید 3) اکسین 4) سیتوکینین
7- از کدام هورمون می توان به عنوان زودرس کردن میوه های نارس استفاده کرد؟
1) سیتوکینین 2) ژیبرلین 3) اتیلن 4) اکسین
8- بسته شدن روزنه ها در پاسخ تنش نسبت به خشکی در اثر کدام هورمون است؟
1) اکسین 2) اتیلن 3) ژیبرلین 4) آبسیزیک اسید
9- ایجاد غول پیکری در کاهو و کلم در اثر تیمار با کدام هورمون گیاهی است؟
1) اکسین 2) سیتوکینین 3) ژیبرلین 4) اتیلن
10- در کدام یک از دانه های ذیل آلبومین به عنوان غذای رویان با ترشح آنزیم جذب می شود؟
1) نخود 2) ذرت 3) گندم 4) کاج
11- تخم 3n برای تکثیر از چه چیزی استفاده می کند؟
1) لپه 2) آلبومن 3) خورش 4) رویان
12- کامبیوم آوندی در ابتدای پیدایش در کجا و به چه صورت به وجود می آید؟
1) زیر آوند آبکش – قطعات مجزا 2) زیر آوند چوب – دایره کامل
3) زیر آوند چوب – قطعات مجزا 4) زیر آوند آبکش – دایره کامل
13- در ساختمان ساقه سه ساله کدام یک در مجاورت کامبیوم آوندی است؟
1) چوب پسین سال اول و آبکش نخستین 2) چوب پسین سال سوم و آبکش پسین
3) چوب نخستین و آبکش نخستین 4) چوب نخستین و آبکش پسین
14- کدام یک در ساختمان پوست درخت شرکت ندارد؟
1) چوب پسین 2) آبکش پسین 3) کامبیوم چوب پنبه ساز 4) چوب پنبه
15- در مقایسه ساختمان چوب پسین پاییزی نسبت به بهاری کدام ویژگی صحیح تر است؟
1) قطورتر – تیره تر 2) نازک تر – روشن تر
3) قطورتر – روشن تر 4) نازک تر – تیره تر
16- لایه زاینده چوب پنبه ممکن است در کجا دیده شود؟
1) زیر آندودرم 2) اپیدرم 3) زیر اپیدرم 4) آندودرم
17- در برش عرضی ساقه ی مسن مجموعاً 38 دایره تیره وجود دارد،سن تقریبی این گیاه چقدر است؟
1) 19سال 2) 38سال 3) 76سال 4) داده ها کافی نیست.
18- ریشه ی نخود را میلی متر به میــلی مترعلامت گذاری کرده ایم، حداکثــررشد درچــه قسمت است ؟
1) اول ودوم 2) دوم وسوم 3) اول وچهارم 4) دوم وچهارم
19- غلا ف ساقه جوان کدا م گیاه را می پو شاند ؟
الف- لوبیا ب- ذرت ج- نخود د- باقلا
20- درکدام گیاه ساقه جوان به صورت مستقیم رشد میکند؟
الف- لوبیا ب- ذرت ج- نخود د- باقلا
21- کدامیک از خصو صیات گیاهان یکساله نمی باشد؟
الف- در یک فصل رشد حرفه زندگی خود را تکمیل و پس از بین می روند
ب- تمام انها علفی هستند
ج - مرا حل رشد رویشی وز ایشی انها در دو دوره رشد است
د – سرعت رشد أنها ز یاد است
22- کدام یک از گیاهان یکساله محسوب نمی شوند؟
الف- لوبیا ب- هویج ج- آفتابگردان د- برنج
23- از خصوصیات گیا هان دو ساله کدام است؟
الف- ذخیره مواد غذایی درساقه ب- تولید محور گل درفصل اول رشد
ج- تولید ر یشه و ساقه و برگ در اولین فصل رشد د- ساقه ها بلند و علفی است
24- کدام گیاه دو ساله محسو ب میشو د؟
الف- جفر ی ب- آفتابگردان ج- داودی د- زنبق
25- کدامیک جزو گیاهان همیشه سبز نیستند ؟
الف-کاج ب- مرکبات ج-سرو د- نارون
26- در مورد پدیده رشد کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- رشد افز ایش تعداد سلولها پس از تقسیم شدن آنهاست
ب- رشد افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلولها ست
ج- آماس سلولها پس از جذ ب آب نوعی رشد است
د- پد یده رشد و تما یز اغلب همراه هم هستند
27- کدامیک رشد محسوب نمی شود؟
الف- پیدایش برگهای جد ید ب- تشکیل گل
ج- بو جود آوردن انشعابات ریشه د- بو جود آوردن انشعابات ساقه
28- مریستم نخستین در کدام بخش گیاه وجود دارد؟
الف- در نوک ساقه عمدتا" گیاهان چوبی ب- در با لای کلاهک عمدتا" گیاهان جو بی
ج- در نوک سا قه ونوک ریشه تمام گیاهان د- در نوک ساقه نزدیک به نوک ریشه همه گیاها ن
29- مریستم پسین در کدام بخشها دیده می شود؟
الف- بصورت استوانه ای در ریشه وساقه تمام گیا هان
ب- بصورت استوانه ای در ریشه وساقه عمدتا"گیاهان چوبی چند سله
ج- در نوک سا قه با لای کلاهک عمدتا"گیا هان چوبی چند ساله
د- در نوک ساقه وبا لا ی کلاهک گیاهان چوبی چند ساله
30 - رشد قطری ساقه ها وریشه های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند چگونه بوجود می آید؟
الف- افزایش تعداد سلولها ب- افزایش طول سلولها
ج- افزایش حجم سلوها د- تمام موارد
31- سلولهای جدید حاصل از فعالیت مریتمهای راسی در ساقها وبرگها به کدام بافتها متمایز میشوند؟
الف- بافت نخستین پوستی ب- افت نخستین زمینه ای
ج- بافت نخستین اوندی د- تمام موارد
32- کدامیک از سلولها تشکیل بخشی از کلاهک ریشه را می دهند؟
الف- برخی سلولهای حاصل از مریتسم نزدیک به نوک ریشه
ب- برخی سلولهای حاصل مریتسم نوک ریشه
ج- سلولهای تمایز یافته از بافت نخستین پوستی
د- سلولهای تمایز یافته از بافت نخستین زمینه ای
33- رشد پسین از ویژگیهای بارز…………است.
الف- گیاهان درختچه ای ب- گیاهان چوبی ج- تک لپه ها د- تمام گیاها ن
34- در کدام بخش از گیا هان علفی ز یر رشد پسین دیده می شود؟
الف- ساقه لوبیا ب- ریشه هویج ج- ساقه هویج د- ریشه جعفری
35- وظیفه ومحل کامبیوم چوب پنبه ساز به ترتیب عبارتند؟
الف- تولید سلولهای چوب پنبه-درون پوست ب- تولید سلولهای چوب پنبه-ز یر پوست
ج- تولید بافت آوندی-درون پوست د- تولید بافت آوندی-ز یر پوست
36- پوست درخت مجموعا شامل:
الف- چوب پنبه.کامبیوم چوب پنبه ساز ب- کامبیوم چوب پنبه ساز.آبکش پسین
ج- آبکش پسین.چوب پسین د- چوب پنبه.کامبیوم چوبپنبه ساز. آبکش پسین
37- کدامیک از بخشهای زیر در زیر پوست قرار میگیرند؟
الف- کامبیوم آوندساز و آبکش پسین ب- چوب پسین وآبکش پسین
ج- آبکش پسین و چوب نخستین د- کامبیوم آوند ساز و چوب پسین
38- کدامیک از گیاهان زیر فاقد لایه چوب پنبه ساز است؟
الف - سرو ب- بلوط ج- گندم د- چنار
39- در کدامیک بیشتر نمو پس از بلوغ متوقف میشود؟
الف- بازدانگان ب- جانوران ج- گیاهان د- نهاندانگان
40- کدامیک از عناصر بترتیب در ساختار کلروفیل و باز شدن روزنه ها مورد نیاز است؟
الف-, N P ب- K , N ج- P, K دN , P -
41- کدامیک از هورمونهای زیر از نظر یکی نبودن محل تولید و اثر با بقیه متفاوت است؟
الف- هورمون رشد ب- اکسین ج- ژیبرلین د- اتیلن
42- کدام هورمون در چیرگی راسی نقش دارد؟
الف- ژیبرلین ب- اتیلن ج- اکسین د- آبسیزیک اسید
43 - کدامیک از اعمال اکسین نمی باشد؟
الف- بازدارندگی رشد جوانه های جانبی ب- ریشه دار کردن قلمه ها
ج- امکان طویل شدن سلولها د- تحریک تقسیم سلولی
44- در کنترل سرعت رشد، سنتز پروتئینها و انتقال یونها کدام هورمونها نقش دارند؟
الف- اکسین. اتیلن ب- اتیلن. اسیدآبسیزیک
ج- آبسیزیک اسید.ژیبرلین د- سیتوکینین.ژیبرلین
45- نقش اصلی ABA کدام است؟
الف- خفتگی دانه و جوانه ب- سنتز پروتئین - ریزش برگ د- پیری
46- میزان اتبلن در کدام حالت زیر کمتر است؟
الف- طی پیری ب- رسیدگی میوه ج- شرایط هوازی د- شرایط غرقابی
47- کدام هورمون تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم میکند؟
الف- اکسین ب- اتیلن ج- ژیبرلین د- آبسیزیک اسید
48- تحریک تولید گلهای نر در گیاهانی مانند کدو و خیار توسط کدام هورمون صورت میگیرد؟
الف- اکسین ب- اتیلن ج- سیتوکینین د- ژیبرلین
49- محل تولید سیتوکینین ها در گیاه عبارتنداز:
الف- ساقه ها ب- رئوس ریشه ج- جوانه های انتهایی ساقه د- ساقه و ریشه
50- برای شادابی شاخه های گل وافزایش مدت نگهداری میوه ها وسبزیجات درانبارکدام هورمون به صورت افشانه استفاده میشود؟
الف- اکسین ب- اتیلن ج- ژیبرلین د - سیتوکینین
51- در کدام حالت زیر ریشه زایی تحریک میشود؟
الف- نسبت بالای اکسین به سیتوکینین ب- نسبت کم اکسین به سیتوکینین
ج- نسبت بالای سیتوکینین به اکسین د- نسبت کم سیتوکینین به اکسین
52- برای درشت کردن دانه های انگور بدون دانه از کدام هورمون ا ستفاده میشود؟
الف- سیتوکینین ب- ژیبرلین ج- اکسین د- آبسیزیک اسید
53- کدام هورمون به منظور تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته در کشت بافت استفاده میشود؟
الف- اکسین ب- ژیبرلین ج- سیتوکینین د- اتیلن
54- کدام هورمون نقشی مخالف ژیبرلین ها با جلوگیری از جوانه زنی دانه ایفا می کنند؟
الف- اکسین ب- اتیلن ج- آبسیزیک اسید د- سیتو کینین
55- ویژگی افزایش تقسیم سلولی مربوط به کداکیک از هورمونها است؟
الف- اتیلن ب- اکسین ج- ژیبرلین د- سیتوکینین
56- آبسیزیک اسید از نظر تاثیر بر سرعت پیر شدن برخی اندامهای گیاهی با عمل کدام هورمون متفاوت است؟
الف- سیتوکینین ب- اکسین ج- ژیبرلین د- اتیلن
57- جلوگیری از رشد طولی گیاهان و تسهیل نمودن برداشت مکانیکی برخی میوه ها
بترتیب توسط کدام هورمونها انجام میگیرد؟
الف- سیتوکینین.ژیبرلین ب- اتیلن .اتیلن
ج- اتیلن . ژیبرلین د- سیتوکینین . آبسیزیک اسید
58- کدام هورمون گازی شکل است؟
الف- ژیبرلین ب- اکسین ج- اتیلن د- سیتوکینین
59- در روزهای گرم و خشک و یا جریان شدید باد میزان کدام هورمون در گیاه افزایش می یابد؟ (سراسری 80)
الف- آبسیزین ب- اکسین ج- سیتوکینین د- ژیبرلین

ریشه و تبار(نژاد) شناسی مازندرانمارندرانمازندران که در قدیم تبرستان نامیده می شد،«تبر در گویش محلی به‌معنی کوه است و تبرستان یعنی کوهستان» ولی پیش از ورود آریاییان یعنی مردم کنونی مازندران به‌این منطقه مسکن بومیانی بوده که آن‌ها را تاپور و سرزمین‌شان را تاپورستان می‌نامیده‌اند ولی به‌مرور تبرستان ش ... [ادامه مطلب]
پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه بوته گوجه فرنگیپوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه تولید گوجه فرنگی را در ژاپن، کانادا، مکزیک، و ایالات متحد (اوهایو، فلوریدا، کالیفرنیا، نیوهمشایر، پنسیلوانیا، نیویورک، نیوجرسی، کارولینای شمالی) تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری در گلخانه مزرعه، هر دو، رخ می دهد.علائمایجاد ... [ادامه مطلب]
ریشه و تبار (نژاد) شناسی سیستان(سکاهای آریایی)ریشه و تبار (نژاد) شناسی سیستان(سکاهای آریایی) سیستان و بلوچستانبلوچستان نام بلوچستان در کتیبه‌های بیستون و تخت‌جمشید داریوش بزرگ هخامنشی، ماکا یا مَکَه آمده است و ایالت 14 بوده است. بلوچستان را در زمان ساسانیان، کوسون می‌گفتند اما کهن‌ترین نام آن هم ... [ادامه مطلب]
میوه ها و گیاهان قرآنیخاصیت دارویی میوه‌های قرآنی/ اهداف حکیمانه قرآن در ذکر برخی میوه‌هامدیر دانشنامه قرآن پژوهی با اشاره به اینکه ذکر برخی میوه‌ها در قرآن کریم با هدفی حکیمانه و دقیق صورت گرفته گفت: امروز خاصیت ضد سرطانی و درمانی بسیاری از میوه های نام برده شده در قرآن مورد تأکید دانشمندان قر ... [ادامه مطلب]
معرفی گیاهان آکواریوم آب شورRed Mangrove Propagule - Aquacultured درجه نگداری : آساننور : ملایمشرایط آب :دما : 22 تا 26 درجه سانتیگرادPH : 8.1 ~8.4شوری اب : 1.020 تا 1.025رنگ: قرمز - سبز KH 8~12گیاه Mangorve جزو خانواده Rhizophra که محل اصلی رشد آن منا طق حاره دنیا میباشد .حداکثر ارتفاع گیاه M ... [ادامه مطلب]
گیاهان خراسانی به‌نام جوهرچیشاید برایتان جالب باشد که گیاهانی را بشناسید که از خراسان کشف و اسامی علمی آنها به‌نام جوهرچی، محقق ایرانی ثبت شده است بشناسید.پیاز سرخسی: (Allium joharchii) گیاهی است از خانواده پیاز (Alliaceae) که سال 1382 از جنوب غربی سرخس جمع‌آوری شده ومختص همین منطقه است. این گیاه ب ... [ادامه مطلب]
نحوه ی نگهداری و تکثیر گیاهان آکواریومینحوه ی نگهداری و تکثیر گیاهان آکواریومینحوه ی قلمه زدن : پس از این که گیاه مورد نظر شما به اندازه ای معمولی ( حدود 20-25 سانتی متر ) رسید آن را از وسط به دو قسمت کرده و هر کدام را جداگانه در شن قرار دهید تا پس از ریشه دادن دوباره رشد یابد .تذکر : همانطور که ... [ادامه مطلب]
4 نکته درباره آبیاری گیاهان آپارتمانیاگر قصد سفر دارید و می‏خواهید گیاهان آپارتمانی‌تان تا زمان برگشتن‌تان سالم و سرحال بمانند، این 4 توصیه را جدی بگیرید.... 1- استفاده از سطل پر از آب، یکی از روش‌های آبیاری گیاهان آپارتمانی است. سطل یا لگنی را پر از آب در آشپزخانه یا حمام روی شیء پایه‌دار با ارتفا ... [ادامه مطلب]
همایش علمی صنعت گیاهان داروییهمایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی از فردا نهم اسفندماه در محل سالن حجاب تهران برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ایانا، این همایش با هدف توسعه کمی و کیفی آموزشهای علمی ـ کاربردی گیاهان دارویی، ارتقای قابلیتهای علمی، کاربردی و کارآ ... [ادامه مطلب]
تالاب‌های هرمزگان ، زیستگاه گیاهان و جانوران نادرتالاب‌های هرمزگان ، زیستگاه گیاهان و جانوران نادر جام جم آنلاین:4 تالاب از 22 تالاب ثبت شده در فهرست تالابهای بین المللی کنوانسیون رامسر، در هرمزگان قرار دارند.به گزارش واحد مرکزی خبر ، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست هرمزگان گفت : تالاب ... [ادامه مطلب]
© 2014 booof.ir